Informacje o ogłoszeniu

Data publikacji ogłoszenia

17-09-2018

Termin składania ofert

25-09-2018

Numer ogłoszenia

1137364

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu al.W.Witosa 26
kancelaria
oferta oznaczona TLZ/395- strzykawka/2018

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

amasny@wcm.opole.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Arkadiusz Masny

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

77 4520-891

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Strzykawka automatyczna do sekwencyjnego podawania środka cieniującego i roztworu NaCl w systemie rolkowym, pracująca w środowisku TK

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: opolskie Powiat: Opole Miejscowość: Opole

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Poprawa efektywności działania Oddziałów i Zakładów w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w zakresie infrastruktury poprzez zakup i wymianę niezbędnego sprzętu, wyposażenia oraz remont

Przedmiot zamówienia

Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie strzykawki automatycznej dwugłowicowej beztłokowej , oraz przeszkolenie personelu z zakresu jego obsługi

Kod CPV

33100000-1

Nazwa kodu CPV

Urządzenia medyczne

Harmonogram realizacji zamówienia

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Przedmiot Umowy do 3 tygodni od zawarcia umowy .

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Dodatkowe warunki

W celu potwierdzenia spełnienia warunków dotyczących przedmiotu zamówienia Wykonawca przedstawi:
1.Oświadczenie Wykonawcy, że oferowana strzykawka automatyczna dwugłowicowa beztłokowa urządzenie posiada ważne świadectwa dopuszczenia do obrotu na rynku polskim w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa, które zostaną udostępnione niezwłocznie do wglądu na życzenie Zamawiającego.
2. Certyfikat CE, Deklaracja zgodności producenta na oferowane urządzenie zgodnie z klasą wyrobu medycznego.
3. W celu potwierdzenia spełnienia warunków technicznych bezwzględnych należy załączyć wypełniony załącznik nr 1 oraz instrukcje, katalogi itp. potwierdzające spełnienie warunków określonych dla przedmiotu zamówienia ze wskazaniem strony i zaznaczeniem na stronie miejsca potwierdzenia spełnienia warunków technicznych.

Warunki zmiany umowy

1. Możliwe zmiany postanowień niniejszej umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy oraz określenie warunków takiej zmiany.

2. Zmiany danych teleadresowych Stron oraz danych osób uprawnionych do ich reprezentacji lub upełnomocnionych w umowie do dokonywania czynności nie stanowią zmiany umowy, o ile informacja o dokonaniu zmiany została skutecznie doręczona drugiej Stronie na piśmie.

3. Zmiany Umowy, o których mowa w ust. 1 mogą nastąpić:

a) w przypadku gdy dotyczą poprawienia błędów i oczywistych omyłek słownych, literowych, liczbowych, numeracji jednostek redakcyjnych lub uzupełnień treści nie powodujących zmiany celu i istoty umowy,

b) gdy powstała możliwość dokonania nowszych i korzystniejszych dla Zamawiającego rozwiązań technologicznych i technicznych, niż te istniejące w chwili podpisania umowy nie prowadzące do zmiany przedmiotu zamówienia,

c) w przypadku działania organów administracji publicznej, organów władzy lub wymiaru sprawiedliwości, które uniemożliwiają stronom zgodne z prawem wykonywanie zobowiązań umownych,

4. Zmiany mogą zostać wprowadzone jedynie w przypadku, gdy obie strony umowy (Zamawiający i Wykonawca) zgodnie uznają, że zaszły wskazane okoliczności oraz wprowadzenie zmian jest konieczne i niezbędne dla prawidłowej realizacji umowy.

5. Zmiana umowy w zakresie dotyczącym zmiany formy organizacyjno-prawnej Wykonawcy w trakcie trwania umowy wymaga zawarcia aneksu. Dla ww. czynności wymagana jest każdorazowo zgoda Zamawiającego.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Wypełniony formularz ofertowo-cenowy stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

2. Aktualny odpis z właściwego rejestru (KRS) lub zaświadczenie z ewidencji (CEIDG), wystawiony (wystawione) nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
W celu potwierdzenia spełnienia warunków dotyczących przedmiotu zamówienia Wykonawca przedstawi:
1.Oświadczenie Wykonawcy, że oferowana strzykawka automatyczna dwugłowicowa beztłokowa urządzenie posiada ważne świadectwa dopuszczenia do obrotu na rynku polskim w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa, które zostaną udostępnione niezwłocznie do wglądu na życzenie Zamawiającego.
2. Certyfikat CE, Deklaracja zgodności producenta na oferowane urządzenie zgodnie z klasą wyrobu medycznego.
3. W celu potwierdzenia spełnienia warunków technicznych bezwzględnych należy załączyć wypełniony załącznik nr 1 oraz instrukcje, katalogi itp. potwierdzające spełnienie warunków określonych dla przedmiotu zamówienia ze wskazaniem strony i zaznaczeniem na stronie miejsca potwierdzenia spełnienia warunków technicznych.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

cena 100 %

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY W OPOLU

Adres

Aleja Wincentego Witosa 26

45-401 Opole

opolskie , Opole

Numer telefonu

77 45 20 745

Fax

774520745

NIP

7542563619

Tytuł projektu

Poprawa efektywności działania Oddziałów i Zakładów w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu w zakresie infrastruktury poprzez zakup i wymianę niezbędnego sprzętu, wyposażenia oraz remont

Numer projektu

POIS.09.02.00-00-0100/17-00