Ogłoszenie nr 611865-N-2018 z dnia 2018-09-03 r.

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu: wykonanie przebudowy i remontu oddziału Okulistyki w procedurze „Zaprojektuj i wybuduj”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Poprawa efektywności działania Oddziału Okulistyki w Publicznym Samodzielnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Centrum Medycznym w Opolu w zakresie infrastruktury ochrony zdrowia poprzez wymianę niezbędnego sprzętu i wyposażenia oraz remont.
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu, krajowy numer identyfikacyjny 530512391, ul. Al. Wincentego Witosa   26 , 45-418  Opole, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 77 4520114, e-mail zamowienia@wcm.opole.pl, faks .
Adres strony internetowej (URL):
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
www.usk.opole.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: wykonanie przebudowy i remontu oddziału Okulistyki w procedurze „Zaprojektuj i wybuduj”
Numer referencyjny: TLZP/2-23/233/121/2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
tylko jednej części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: wykonanie przebudowy i remontu oddziału Okulistyki w procedurze „Zaprojektuj i wybuduj”: I. Remont Oddziału Okulistyki w ramach projektu pod nazwą „Poprawa efektywności działania Oddziału Okulistyki w Publicznym Samodzielnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Centrum Medycznym w Opolu w zakresie infrastruktury ochrony zdrowia poprzez wymianę niezbędnego sprzętu i wyposażenia oraz remont”. II. „Przebudowa wraz z utworzeniem sali operacyjnej okulistyki na oddziale okulistyki – VI piętro Bloku „A” Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu”. zgodnie z Programami Funkcjonalno-Użytkowymi.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
71221000-3
71222000-0
71223000-7
71240000-2
71248000-8
71320000-7
45210000-2
45300000-0


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: do 20% wartości n /wym.pozycji I. Remont Oddziału Okulistyki w ramach projektu pod nazwą „Poprawa efektywności działania Oddziału Okulistyki w Publicznym Samodzielnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Centrum Medycznym w Opolu w zakresie infrastruktury ochrony zdrowia poprzez wymianę niezbędnego sprzętu i wyposażenia oraz remont”. II. „Przebudowa wraz z utworzeniem sali operacyjnej okulistyki na oddziale okulistyki – VI piętro Bloku „A” Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu”.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 168
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1.000.000 zł
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Warunek zdolności technicznej wykonawcy zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej 1 (jedną ) robotę budowlaną, wykonaną w ramach maksymalnie 1 umowy, na zakres której składają się roboty budowlane, o wartości co najmniej 1.500.000 PLN. Warunek zdolności zawodowej wykonawcy zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zgodnie z poniższym wyszczególnieniem: Lp Osoba 1 Kierownik Budowy – 1 osoba Uprawnienia (kwalifikacje zawodowe) Uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi Doświadczenie posiada co najmniej pięć lat doświadczenia zawodowego, na stanowisku Kierownika Budowy lub kierownika robót ( w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) 2 Główny projektant – koordynator – 1 osoba Uprawnienia (kwalifikacje zawodowe) Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej lub konstrukcyjno-budowlanej Doświadczenie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert kierował zespołem projektowym, który wykonał co najmniej dwa opracowania wielobranżowej dokumentacji projektowej (każde obejmujące co najmniej projekt budowlany i projekt wykonawczy) w zakresie minimum trzech branż dla budowy lub przebudowy, każda.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. wykaz zrealizowanych robót budowlanych 2. wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi i pracami projektowymi, 3.Zaświadczenie (Polisa) potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjna nie mniejszą niż 1.000.000 zł
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Oświadczenie, że materiały, wyroby i technologie jakie zostaną wykorzystane przy realizacji przedmiotowych robót odpowiadają co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie w rozumieniu przepisu art. 10 Prawo Budowlane oraz , że mogą być stosowane w obiektach użyteczności publicznej i obiektach służby zdrowia oraz posiadają odpowiednio: a) certyfikat na znak bezpieczeństwa B/CC i są oznaczone znakiem CE, wskazujące, że zapewniono zgodność wyrobu z kryteriami technicznymi określonymi w polskich normach przenoszących normy europejskie, a w przypadku ich braku w polskich normach, aprobatach technicznych oraz właściwych przepisach i dokumentach technicznych : b) deklaracje zgodności, c) certyfikaty zgodności z polskimi normami przenoszącymi normy europejskie, d) aprobaty techniczne,
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Wymagane jest wniesienie wadium zgodnie z art. 45 Ustawy Pzp w wysokości 26.000,00 zł

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Tak
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
1.Strony ustalają, iż rozliczenie za wykonane prace objęte przedmiotem umowy nastąpi na zasadach ustalonych poniżej. 2. Za wykonanie przebudowy i remontu Oddziału Okulistyki w procedurze „Zaprojektuj i wybuduj” zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym dla pozycji pn. „Remont Oddziału Okulistyki w ramach projektu pod nazwą „Poprawa efektywności działania Oddziału Okulistyki w Publicznym Samodzielnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Centrum Medycznym w Opolu w zakresie infrastruktury ochrony zdrowia poprzez wymianę niezbędnego sprzętu i wyposażenia oraz remont”. A - ( POZ. I) Wykonawca po spełnieniu warunków do uzyskania zaliczek, o których mowa poniżej, jest uprawniony po zawarciu umowy do uzyskania na poczet realizacji zamówienia zaliczek do kwoty 70 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1a. 2.1.Pierwsza zaliczka może być udzielona, w wysokości 8% wartości umowy dla realizowanej pozycji za wykonanie projektu budowlano-wykonawczego wraz ze wszystkimi uzgodnieniami i pozwoleniami w terminie 14 dni roboczych od zawarcia umowy 2.2. Druga zaliczka może być udzielona w wysokości 20% wartości umowy dla realizowanej pozycji za wykonanie robót demontażowych we wszystkich branżach w terminie 14 dni roboczych od otrzymania rozliczenia pierwszej zaliczki i zatwierdzenia jej przez Zamawiającego zgodnie z harmonogramem wykonania robót. 2.3. Trzecia zaliczka może być udzielona w wysokości 22% wartości umowy dla realizowanej pozycji za wykonanie zaawansowanych robót zanikowych (50% wykonania wszystkich robót) poprzez przekazanie zatwierdzonego protokołu odbioru etapu robót przez obie strony w terminie 14 dni roboczych po otrzymaniu rozliczenia drugiej zaliczki oraz zatwierdzenia jej przez Zamawiającego zgodnie z harmonogramem wykonania robót. 2.4. Czwarta zaliczka może być udzielona w wysokości 20% wartości umowy dla realizowanej pozycji za wykonanie robót wykończeniowych (70% wykonania wszystkich robót) poprzez przekazanie zatwierdzonego protokołu odbioru z w/w etapu robót, w terminie 14 dni roboczych po otrzymaniu rozliczenia trzeciej zaliczki oraz zatwierdzenia jej przez Zamawiającego zgodnie z harmonogramem wykonania robót. 2.5.Pozostała cześć wynagrodzenia nie objęta zaliczką w wysokości 30% wartości umowy dla realizowanej inwestycji nastąpi w terminie 30 dni po otrzymaniu zatwierdzonego końcowego protokołu odbioru robót potwierdzającego zgodność wykonanych robót z umową wraz z pozwoleniem na użytkowanie ( jeśli jest wymagane ). 2.6.Wraz z wnioskiem o udzielenie zaliczki/ek na roboty budowlane Wykonawca wniesie Zamawiającemu 100% zabezpieczenia zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów dla wystawiania gwarancji , na udzielone zaliczki w formie gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub weksli z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z terminem ważności 40 dni po planowanym terminie realizacji zaliczkowanych robót budowlanych określonych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym. Skorzystanie z zaliczek do wyboru wykonawcy.

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena60,00
termin wykonania20,00
Termin gwarancji20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1.Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia audytu u Wykonawcy celem potwierdzenia zgodności charakterystyk otrzymanych wyrobów/usług z wymaganiami określonymi w niniejszej umowie. 2.Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności. 3. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem poniższych postanowień. 4. Zmiany danych teleadresowych stron oraz danych osób uprawnionych do ich reprezentacji lub upełnomocnionych w umowie do dokonywania czynności nie stanowią zmiany umowy, o ile informacja o dokonania zmiany została skutecznie doręczona drugiej Stronie na piśmie. 5. W przypadkach przewidzianych w umowie dopuszcza się wprowadzenia zmian za zgodą Zamawiającego. 6. Zmiany, przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę. 7. Zmiany, o których mowa mogą dotyczyć: a) zmiany jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla objętego proponowaną zmianą elementu robót budowlanych, b) aktualizacji rozwiązań projektowych, c) zmiany producenta zastosowanych materiałów, d) zmiany wymiarów, położenia lub wysokości części robót budowlanych; e) zmiany w kolejności i terminach wykonywania robót budowlanych, f) zmiany ilości robót budowlanych w stosunku do przedmiaru, pod warunkiem że wynikają one z dokumentacji projektowej i zasad wiedzy technicznej g) wystąpienia innych istotnych błędów projektowych, odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej, niezinwentaryzowanych sieci, instalacji, urządzeń lub obiektów budowlanych, h) w przypadku zmiany przepisów prawa stawki podatku od towarów i usług mających wpływ na treść umowy (od daty wejścia w życie przepisów określających zmianę). 8. Zmiany wskazane w ust. 7 powyżej mogą zostać wprowadzone jedynie w przypadku, gdy obie Strony umowy (Zamawiający i Wykonawca) zgodnie uznają, że zaszły wskazane okoliczności oraz wprowadzenie zmian jest konieczne i niezbędne dla prawidłowej realizacji umowy. Ww. zmiany wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 9. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób powołanych do wykonywania umowy (przedstawionych w ofercie w wykazie osób – załącznik do SIWZ) i innych kluczowych specjalistów na wniosek którejś w przypadku uzasadnionej konieczności wystąpienia takiej zmiany (np. w przypadkach; śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych, nie wywiązywania się osób z obowiązków wynikających z powierzonej im funkcji ), lub jeżeli zmiana kluczowego specjalisty (osoby) stanie się konieczna z jakichkolwiek przyczyn niezależnych od wykonawcy np. rezygnacja osoby. Zmiany wynikające z ww. przyczyn mogą nastąpić jedynie za zgodą strony przeciwnej. Ponadto Zamawiający może żądać od wykonawcy zmiany osoby /-ob. jeżeli uzna, że nie wykonuje/-ją ona/-e swoich obowiązków wynikających z umowy. W przypadku zmiany osoby – nowy specjalista /osoba musi spełniać wymagania określone dla danego specjalisty/-osoby Wykonawca obowiązania jest zmienić osobę/specjalistę w terminie wyznaczonym we wniosku Zamawiającego. 10. Zmiana umowy w zakresie dotyczącym zmiany formy organizacyjno – prawnej Wykonawcy w trakcie trwania umowy wymaga zawarcia aneksu. Dla ww. czynności jest każdorazowo zgoda Zamawiającego. 11. Warunkiem dokonania zmian jest założenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę zawierającego: a) opis proponowanej zmiany, b) uzasadnienie zmiany, c) obliczenie kosztów zmiany zgodnie z zasadami określonymi w umowie, d) opis wpływu zmiany na termin wykonania umowy. 12. Podstawę obliczenia kosztów zmiany, o których mowa w ust.11 pkt. c) stanowi kosztorys szczegółowy opracowany w oparciu o ceny jednostkowe wycenionego Przedmiaru Robót załączonego do oferty Wykonawcy, a w zakresie prac nie objętych Przedmiarem Robót kosztorys szczegółowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub danych wyjściowych do kosztorysowania zgodnie z obowiązującymi przepisami , ale nie większe niż średnie ceny krajowe dla w/w robót. 13. Zmiany, o których mowa w ust.7 mogą zostać dokonane, jeżeli ich uzasadnieniem są niżej wymienione okoliczności: a) obniżenie kosztu eksploatacji (użytkowania) obiektu, b) poprawa wartości lub podniesienie sprawności ukończonych robót budowlanych, c) zmiana obowiązujących przepisów, d) podniesienie bezpieczeństwa wykonywania robót, e) usprawnienia w trakcie użytkowania obiektu, f) zaistnienie nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej przeszkód uniemożliwiających kontynuowanie umowy na przewidzianych w niej warunkach; g) siła wyższa.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-09-19, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> PL
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez wykonawcę wykonania części zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie części zamówienia (zakresu), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (art. 23 ust. 1 PZP). Za podmioty występujące wspólnie uważa się spółki cywilne oraz konsorcja. W tym przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika (art. 23 ust. 2 PZP). Zamawiający będzie żądał od wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH