Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu
Zamawiający
Ogłoszenie nr 500245079-N-2018 z dnia 11-10-2018 r.
Opole:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 631887-N-2018
Data: 04/10/2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu, Krajowy numer identyfikacyjny 530512391, ul. Al. Wincentego Witosa   26, 45-418  Opole, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 77 4520114, e-mail zamowienia@wcm.opole.pl, faks .
Adres strony internetowej (url):
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 12.10.2018 r. godzina 10:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 16.10.2018 r. godzina 10:00

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych